PARTNERZY BASKET LIGI

 • GESS strona
 • partner DREAM BURGER
 • EBIS radość
 • PROTON patron techniczny
 • główny organizator
 • WOLNE MIEJSCE
 • NOWY LOGOTYP 2019

REGULAMINY

Organizator ligi:
Lubuski Związek Koszykówki
ul. Sulechowska 4a,
65-119 Zielona Góra
www.lubuskikosz.pl www.glak.pl 

Koordynator ligi z ramienia LZKosz MarekOnek
- tel. 790420220 email:GorzowskiBasket@gmail.com

 

 • I. Cel: 

Celem organizacji przez Lubuski Związek Koszykówki - Gorzowskiej Ligi Amatorskiej Ligi DREAM BURGER Basket Liga (DBBL) jest stworzenie odpowiednich warunków do czynnego wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych jej uczestników, poprzez grę w koszykówkę. Rozgrywki (DBBL) mają również na celu popularyzowanie koszykówki w naszym regionie.

 • II. Przebieg rozgrywek: 

1. Rozgrywki prowadzone będą w okresie od października 2019r. do kwiecień/maj 2020r. zgodnie z terminarzem rozgrywek, w sali sportowej II LO ul. Przemysłowa 22 w Gorzowie Wlkp., ( niedziele w godz. 16.00 – 19.30).
2. W rozgrywkach bierze udział .... drużyn. Warunkiem uczestnictwa zespołu w rozgrywkach jest:
- dokonanie elektronicznego zgłoszenia: ZGŁOSZENIE TUTAJ
- zaakceptowanie przez poszczególnych zawodników regulaminu rozgrywek GLAK, tylko zawodnicy zgłoszeni w formularzu zgłoszeniowym wraz z wypełnionymi wszystkimi danymi, a także podpisem potwierdzającym znajomość tego regulaminu i wyrażenie zgody na używanie danych osobowych, a także wizerunku na potrzeby GLAK. (Załącznik nr 1 - Oświadczenie zawodnika do POBRANIA w zakładce DOKUMENTY/ POBIERANIE)
- dokonanie wpłaty wpisowego. Kwota wpisowego -jest 1750zł brutto.

 • III. Postanowienia regulaminowe:

1. Zawody prowadzone będą w oparciu o "Przepisy gry w koszykówkę” i niniejszy regulamin z uwzględnieniem następujących odstępstw od "Przepisów gry...":
2. Czas gry wynosi 4x10 min., z przerwami 1 min. między 1-2 i 3-4 kwartą i 5 min. między 2-3 kwartą.
3. Czas gry zatrzymywany jest wyłącznie:
- podczas rzutów osobistych;
- podczas przerwy na żądanie;
- na prośbę sędziego boiskowego;
- każda ostatnia minuta, wszystkich części meczu bez względu na wynik;
- jeżeli na koniec 3 kwarty meczu różnica punktowa między drużynami jest równa lub mniejsza niż 10pkt., (dotyczy to również sytuacji mecz – rewanż, gdy ta różnica w dwu meczu wynosi 10pkt) czas gry jest mierzony wg przepisów gry PZKosz. lub od momentu w którym różnica wyniosła 10 pkt lub mniej;
- drużynie przysługują po dwie (2) przerwy na żądanie w każdej połowie meczu w wymiarze 1 min.;
4. Zespoły i zawodnicy - Każda drużyna max. może zgłosić 15 zawodników, dopisanie kolejnego zawodnika do drużyny może nastąpić po uiszczeniu 100 zł.
- Zawodnik w jednej edycji rozgrywek ma prawo do reprezentowania tylko dwóch zespołów. Zamiana może być dokonana po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100zł.
- W jednym meczu drużyna może liczyć max 12 zawodników uprawnionych do gry.
- Każdy zawodnik musi posiadać dowód tożsamości i okazać go na żądanie drużyny przeciwnej, sędziów i koordynatorów rozgrywek.
- Prawo gry w fazie play-off mają zawodnicy, którzy w rundzie zasadniczej wystąpili w danym zespole minimum w jednym meczu 

5. Za prawidłowość wpisu nazwisk i imion do statystyk odpowiedzialność ponosi przedstawiciel drużyny, a w przypadku braku przedstawiciela drużyny - kapitan zespołu. Jednocześnie kapitan zespołu pełni funkcję grającego trenera, co wiąże się z prawami jak i obowiązkami wynikającym z przepisów gry w koszykówkę.
6. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower m.in. w przypadku, gdy: - drużyna nie stawi się w ciągu 10 min. od czasu wyznaczonego terminarzem, w min 4 osobowym składzie; - drużyna zejdzie z boiska przed zakończeniem meczu; - w spotkaniu udział biorą zawodnicy nieuprawnieni; - drużyna nie uregulowała jakichkolwiek uzgodnionych wpłat zgodnie z niniejszym regulaminem jak m.in.: za dopisanie zawodnika do listy drużyny, walkowery, przekładanie spotkań, kar nałożonych przez koordynatora i innych.

IV. System rozgrywek: 

 • Runda zasadnicza 
 • gramy 4 (cztery) rundy każdy z każdym - w przypdaku 4 drużyn 

 • gramy 2 (dwie) rundy każdy z każdym - mecz i rewanż - gdy w lidze bedzie grać  5-6 drużyn 

 • FINAŁ do 3 zwycięstw pomiędzy drużynami, które zajęły 1 - 2 miejsca po rundzie zasaniczej;

O 3 miejsce do 3 zwycięstw 3 i 4 drużyna po rundzie zasadniczej;

O 5 miejsce do mecz - rewanż;

 

 • V. Nagrody i kary: 

Prawo nakładania kar na zawodników wg niniejszego regulaminu posiada Koordynator Ligi a odwołanie można kierować do Rady Dyscyplinarnej Ligi składającej się z: - Koordynatora Ligi i przynajmniej 3 obecnych przedstawicieli drużyn; - przedstawiciela K.S.- Gorzów; - przedstawiciela drużyny /zawodnika zainteresowanego;

1. Kary za przewinienie techniczne: - po 3 przewinieniu technicznym tego samego zawodnika w sezonie oraz każdym następnym - automatycznie obowiązuje zakaz gry w następnym spotkaniu;
2. Kary za przewinienia dyskwalifikujące: - w przypadku 1-go przewinienia dyskwalifikującego odsunięcie zawodnika na minimum 1 spotkanie, w przypadku otrzymania przewinienia dyskwalifikującego za czyn wobec sędziego LZKosz. odsunięcie zawodnika na min. 3 spotkania; - w przypadku 2-go przewinienia dyskwalifikującego odsunięcie zawodnika na minimum 3 spotkania, a w przypadku otrzymania przewinienia dyskwalifikującego za czyn wobec sędziego LZKosz. odsunięcie zawodnika do końca rozgrywek i zakaz gry w kolejnych edycjach GLAK. - w przypadku ukarania „ławki drużyny” tj. osób towarzyszących, faulem technicznym lub dyskwalifikującym, odpowiedzialność ponosi kapitan (przedstawiciel) drużyny i on podlega karze odsunięcia od następnego spotkania. - a wysoce niesportowe zachowanie Rada Dyscyplinarna Ligi ma prawo nałożyć wyższą karę, do wykluczenia zawodnika lub zespołu natychmiast z rozgrywek, decyzja ta będzie ostateczna i nie będzie przysługiwało prawo odwołania.
3. Kary za szkody materialne: Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy umyślnie jak i nieumyślnie podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są mecze GLAK. Drużyna może być ukarana za celowe lub nieumyślne uszkodzenia sprzętu w wynajmowanej hali sportowej w szczególności przed meczem, w trakcie regulaminowych przerw w meczu oraz po samym meczu. Dotyczy to zniszczenia mienia szkoły, jakim jest m.in. konstrukcja kosza, szatnie, każde urządzenie na terenie jak i wokół szkoły. W przypadku niszczenia mienia karę nakłada jednoosobowo Koordynator ligi i karą jest uiszczenie opłaty równoważnej poniesionych kosztów naprawy (przybliżone koszty naprawy poszczególnych elementów: tablica szklana 2500zł, obręcz 500zł, piłka 250zł, drzwi 1000zł) W przypadku nie uregulowania opłaty karnej w ciągu 7 dni od przedstawienia dokumentu o poniesionych kosztów naprawy, drużyna może być zdyskwalifikowana do końca sezonu a poszczególni zawodnicy otrzymać zakaz gry w kolejnych edycjach GLAK.
4. Nagrody:

 • Miejsca 1 – 3 pamiątkowe Puchary oraz dyplomy - nagrody okolicznościowe w zależności od pozyskanych od sponsorów.
 • W przypadku nagród indywidualnych za najlepsze osiągnięcia w odpowiednich statystykach zawodnik musi rozegrać 50% meczy w swojej drużynie, zgodnie z regulaminem danej klasyfikacji.

 

 • VI. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy rozgrywek mają prawo składania protestów do Koordynatora Ligi i odwoływać się do Rady Ligi w sprawie naruszenia regulaminu, przepisów gry w koszykówkę lub innych okoliczności naruszających zasady prowadzenia rozgrywek. Protest winien być wniesiony do Koordynatora rozgrywek w formie pisemnej w ciągu 24 godzin od zaistnienia przyczyny lub nałożenia kary (tj.. czas liczony jest od zakończenia meczu) dla której jest składany, a jeżeli dotyczy przebiegu meczu dodatkowo winien być złożony podpis kapitana zespołu w protokole zawodów w miejscu na to przeznaczonym. Protest rozpatrywać będzie Koordynator Ligi (5 dni na rozpatrzenie) a w następnej kolejności Rada Dyscyplinarna Ligi - 14 dni na rozpatrzenie, licząc od następnego dnia otrzymania piesmnego odwołania.
2. Zespół, który w trakcie rozgrywek przegra dwa spotkania walkowerem w skutek nie stawienia się na zawody zostaje wykluczony z rozgrywek. Jego wyniki zostają anulowane, jeżeli wykluczenie nastąpiło przed rozegraniem 50 % spotkań każdego z etapów rundy zasadniczej, natomiast po przekroczeniu 50% spotkań wyniki zostają zachowane, a pozostałe spotkania zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.
3. Koordynator rozgrywek w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość zmiany terminu zawodów jednakże drużyna musi powiadomić w terminie nie później niż 72 godzin przed meczem. Nowy termin zostanie wyznaczony przez koordynatora. Drużynom przysługuję jedna możliwość przełożenia meczu bezpłatnie każda następna jest płatna w wysokości 100zł.
4. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach przystępują do zawodów na własną odpowiedzialność z tytułu zdolności zdrowotnej i nie są UBEZPIECZENI przez Lubuski Związek Koszykówki jak i KOORDYNATORA GLAK od NW i NNW, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w karcie zgłoszeniowej. Koordynator GLAK nie zapewnia graczom ligi zbiorowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mając tego świadomość wszyscy zawodnicy ligi uczestniczą w jej rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność i są świadomi zagrożenia o związanych z uprawianiem sportu, a także ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
5. Szatnie służą jedynie, jako przebieralnie. Wszystkie rzeczy należy zabrać w torbę na ławkę drużyny. Koordynator GLAK nie odpowiada za kradzieże w szatni.
6. Lubuski Związku Koszykówki, Gorzowska Liga Amatorskiej Koszykówki oraz koordynator rozgrywek ma prawo wykorzystywać wizerunki zawodników i drużyn w działaniach promujących ligę (foto, video, Facebook i inne).
7. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do posiadania jednolitych strojów koszykarskich. W przypadku przybycia na mecz dwóch zespołów w identycznych lub podobnych kolorach obowiązek zmiany strojów na inny spoczywa na drużynie wymienionej w terminarzu na pierwszej pozycji (nominalny gospodarz zawodów)
8. Obrona strefą jest DOZWOLONA.
9. Ze względu na ograniczenia godzinowe wynajmu hali terminy spotkań będą rygorystycznie przestrzegane. W przypadku braku odpowiedniej liczby graczy będą stosowane powyższe punkty regulaminowe i przepisy PZKosz.
10. W przypadku stwierdzenia przez koordynatora lub sędziów zawodów, że drużyna pozostawiła nieporządek w szatni lub na ławce zmian, zostanie nałożona kara administracyjna na drużynę w wysokości 50 zł. Kwota ta będzie musiała być wpłacona do koordynatora do dnia następnego meczu tej drużyny, w przypadku nie uiszczeniu opłaty drużyna nie zostanie dopuszczona do meczu.
11. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do uczestników w związku z odwołaniem rozgrywek w zaplanowanym terminie.
12. Interpretacja regulaminu przysługuje koordynatorowi.
13. Aktualności oraz wyniki będą przedstawiane na stronie: www.glak.pl

 • VII. Polityka prywatności: 

1. W ramach funkcjonowania GLAK koordynator gromadzi i przetwarza szereg danych dotyczących zawodników ligi i użytkowników serwisu ligi na www.glak.pl. Należą do nich: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, adres email, nr tel. kom, zdjęcia, materiały video, wyniki sportowe. Dane zbierane są w toku funkcjonowania ligi począwszy od etapu zgłoszeń, w toku rejestracji oraz w oparciu o osiągane wyniki sportowe - budowaniu dorobku statystycznego.
2. W żadnym wypadku firma MarekOnek nie sprzedaje zebranych danych osobowych podmiotom trzecim. Wszystkie pozyskane informacje wykorzystywane są dla jednego celu budowy społeczności miłośników koszykówki wokół GLAK. Dane zbierane podczas zgłoszeń i rejestracji służą wyrazistemu prezentowaniu sportowego dorobku. Sposób wykorzystania zdjęć i opracowanych materiałów video ma na celu promocję koszykówki i każdorazowo zakłada przyjazny wizerunek uczestników zaangażowanych w GLAK.
3. Bazy danych GLAK są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W przypadku zamiaru zmiany umieszczonych danych, bądź całkowitego usunięcia indywidualnego profilu z naszego serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: GorzowskiBasket@gmail.com co równoważne jest z rezygnacją z udziału w GLAK. Lubuskie Związek Koszykówki 

Koordynator GLAK
MarekOnek
Sezon 2019/2020

GARŚĆ STATYSTYK

Czas gry
 • Konrad Jelski - 00:39:11.0
 • Robert Pawłowski - 00:38:24.9
 • Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
więcej ...
Punkty
 • Konrad Jelski - 33.13
 • Paweł Doberschuetz - 24.10
 • Paweł Suwała - 19.13
więcej ...
Rzuty za 2
 • Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
 • Norbert Grzegorczyk - 50.33%
 • Paweł Suwała - 49.73%
więcej ...
Rzuty za 3
 • Bartosz Jaz - 45.45%
 • Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
 • Kacper Mamysz - 36.00%
więcej ...
Rzuty wolne
 • Wojciech Kowalik - 83.87%
 • Robert Najdek - 80.00%
 • Konrad Jelski - 76.43%
więcej ...
Zbiórki
 • Paweł Doberschuetz - 15.30
 • Jakub Kowalewski - 10.08
 • Norbert Grzegorczyk - 9.64
więcej ...
Asysty
 • Konrad Jelski - 6.06
 • Andrzej Stefanowicz - 3.69
 • Tomasz Sobania - 3.57
więcej ...
Straty
 • Robert Pawłowski - 4.08
 • Sebastian Sobieszczuk - 3.69
 • Konrad Jelski - 3.19
więcej ...
Przechwyty
 • Konrad Jelski - 3.25
 • Marcin Jachimowski - 2.94
 • Tomasz Sobania - 2.43
więcej ...
Faule
 • Michał Matulewicz - 0.55
 • Robert Najdek - 0.57
 • Grzegorz Kaczmarek - 0.63
więcej ...
Bloki
 • Kamil Dojnikowski - 0
 • Olgierd Grzeszak - 0
 • Piotr Przyborowski - 0
więcej ...

GALERIE